Polish
English
KALENDARZ
zwiń hide calendar
pokaż cały miesiąc
MENU
KASA BILETOWA

telefon:

506 625 430

czynna


4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 sierpnia - kasa czynna w godz. 10-14

 REZERWACJA

tel/fax:

pn.-pt. 9.30-14.30, tel. 504 856 500, 504 063 337, 12 619 87 22

e-mail:


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego

Średni Obrazek (343x219)
powiększ

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego  Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków


I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania
1.1. Obowiązkowe:
a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b) minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;
c) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
d) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Filharmonii;
e) doświadczenie w pracy w sektorze kultury
f) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;
g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
h) korzystanie z pełni praw publicznych;
i) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).

2.1.Fakultatywne, preferowane:
a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub artystycznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa;
b) ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
c) doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji z obszaru kultury, w szczególności związanej z muzyką lub doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i/lub realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką;
d) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
a) Dyrektor naczelny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie zostanie powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych; wymiar etatu: 1/1;
b)miejsce wykonywania pracy: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, 31-103 Kraków, ul. Zwierzyniecka 1;
c) zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
d) realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
e) planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie;
f) przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia
g) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;
h) wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;
i) współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
j) sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty
3.1. Obowiązkowe.|
a) oferta zawierająca wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, opatrzony własnoręcznym podpisem, oraz wszystkie wymagane dokumenty;
b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować okres wymaganego doświadczenia oraz doświadczenia w pracy w sektorze kultury poprzez dołączenie kopii np.: umów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;
f) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
h) oświadczenie uczestnika, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
i) oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
j) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:             

•misję i wizję;
•cele strategiczne;
•cele długoterminowe (minimum na 3 sezony artystyczne) i krótkoterminowe (w skali 1 sezonu artystycznego) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
•koncepcję finansowania działalności Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych;

k) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie dotyczącej ochrony danych osobowych;
l) oświadczenie uczestnika ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2.Fakultatywne:
a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
b) kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
2. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 3 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie I.3.1.j., która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 2020 r.
7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, o którym mowa w pkt I 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
8. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Worcella) – pok. nr 182 lub 181, a także pod numerem telefonu (12 63 03 270 lub 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl.
9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

 

Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite

© Filharmonia Krakowska 2010

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię Krakowską im. Karola Szymanowskiego do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach Filharmonii Krakowskiej i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. dowiedz się więcej. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić.Akceptuję